Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande levering van zaken aan onze kopers.
 • De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer en/of Bezoeker van de Website.
 • Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
 • Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop) Voorwaarden uitgesloten.
 • Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 • Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
 • Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

 • Beheer dan wel Beheren: het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de Website en het voorkomen van Incidenten.
 • Contentmanagement: het beheren van de inhoud en lay-out van de website.
 • Domeinnaamregistratie: het door of via Leverancier laten registreren van een domeinnaam en/of IP adres.
 • Dienstverlening: het geheel van hostingwerkzaamheden, domeinnaamregistraties en webdesign van Leverancier ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
 • Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor geldende Specificaties.
 • Hosting: de activiteiten van Leverancier zoals beschreven in artikel 4.1 om een Website door middel van de Netwerkconfiguratie via het internet toegankelijk te maken.
 • Incidenten: een reproduceerbare en aantoonbare storing die ertoe leidt dat de Website niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van fouten in de (Programmatuur) van de Website.
 • Kantoortijden: de tijden tussen 09.00 en 17.00 uur.
 • Locatie: de fysieke plaats waar de Netwerkconfiguratie zich bevindt en welke locatie in ieder geval is
 • Specificaties: alle technische en functionele eigenschappen van de Software en/of Hardware die zijn vervat in de Documentatie en/of in een ander document geaccordeerd door Leverancier en Afnemer.
 • TLD: Afkorting voor: Top Level Domain. Dit is het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze lettercombinatie verwijst naar een land (.nl voor Nederland) of type organisatie (.com voor een commercieel bedrijf, .net voor een openbaar netwerk).
 • Website: de website te vinden op de domeinnaam
 • Website ontwikkeling: het door Leverancier voor de Afnemer ontwikkelen en plaatsen van een website en/of (mobiele) applicatie op het netwerk van Leverancier of andere netwerken en alle daarmee samenhangende activiteiten zoals aanmelding bij zoekmachines en promotie.

Artikel 3 Offertes

 • De aan Timpaan ICT gedane offertes kunnen slechts tot kosten voor Timpaan ICT leiden als Timpaan ICT de betreffende offerte schriftelijk heeft bevestigingd. Timpaan ICT vergoedt geen kosten gemaakt voor het uitbrengen van een offerte, tenzij schriftelijk vooraf overeengekomen.

Artikel 4 overeenkomst

 • Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de orderbevestiging hebben verzonden.
 • De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of wijzigen, afgegeven in deze 8 dagen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de oorspronkelijke order tot stand komt, als wij de order hebben aanvaard/bevestigd binnen deze periode van 8 dagen.
 • Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de koper verzonden orderbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de koper van mening dat dit niet zo is, dan moet ons dit hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging, schriftelijk laten weten.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 • Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
 • Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
 • Afnemer door beslaglegging op de eigendommen van Afnemer, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
 • Naar het oordeel van Leverancier inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
 • Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen van Afnemer;
 • Afnemer komt te overlijden.
 • Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en beëindiging van de wederzijdse overeenkomst.
 • In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
 • openstaande betalingen;
 • geheimhouding;
 • Intellectuele Eigendomsrechten;
 • aansprakelijkheid;
 • Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 5 Prijzen

 • Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen - exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 • De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden.
 • Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst. Dit recht heeft de koper ook, als wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Maakt de koper van dit recht gebruik, dan moet hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons, bij aangetekende brief de ontbinding inroepen.

Artikel 6 Aflevering- en leveringstermijnen

 • De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.
 • Bij niet tijdige levering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld. In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 • Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 • Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 • Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 7 klachten door koper

 • De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van - en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 • De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
 • Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht.
 • Ieder vorderingsrecht van de koper op gebreken in door ons geleverde zaken, vervalt als:
 • de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht
 • de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten
 • In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper naar ons toe (garantie-) aanspraken doen gelden.
 • De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde klacht bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
 • De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 9 Internet dienstverlenging

9.1 Afnemer plaatst in beginsel een bestelling via internet waarin zij verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Afnemer gaat er mee akkoord dat domeinnamen en overige producten direct geregistreerd en geleverd worden. Leverancier is gerechtigd te wachten met levering totdat betaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Bestellingen mogen ook tot stand komen indien Afnemer een telefonische opdracht of opdracht via internet geeft en zich daarbij identificeert door middel van een door Leverancier verstrekt wachtwoord of het wachtwoord dat op het bestelmoment het juiste wachtwoord is voor het controlpanel van het account van Afnemer.

9.2 Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een (telefonische) bestelling zijn voor risico en rekening van Afnemer.

9.3. Indien Afnemer hostingdiensten afneemt kan Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende hostingdiensten (hierna: "Diensten") uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:

 • Het beschikbaar stellen en houden van een Locatie;
 • Het beheren van een website;
 • Het ter beschikking stellen en houden van telecommunicatieverbindingen naar het internet;
 • Het beschikbaar stellen en houden van een Netwerkconfiguratie waarop Afnemer of een derde namens Afnemer de Website, Programmatuur en data kan plaatsen;
 • Het verzorgen van regelmatige back-ups van de Website, Programmatuur en de informatie die zich op de Website bevindt;
 • Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden;
 • Het leveren van gebruiksondersteuning.

9.4 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Website en de vormgeving hiervan waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Leverancier. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

9.5 De woord- en beeldmerken op de Website van Leverancier, zijn van Leverancier en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier of de desbetreffende licentiegever.

9.6 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten en/of Producten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten en/of Producten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Producten en andere daarvoor in aanmerking komende Diensten en Producten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.

9.7 Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

9.8 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

9.9 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Producten te verwijderen of te omzeilen.

9.10 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Afnemer Leverancier de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Afnemer hierbij aan Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Leverancier vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Afnemer of namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door Leverancier geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld.

9.11. De overeenkomst waarbij de gemaakte kosten voor Webdesign niet in rekening wordt gebracht, wordt aangegaan voor een periode van ten minste drie jaar. Indien deze overeenkomst eerder door Afnemer wordt opgezegd dient het volledige bedrag voor de dienstverlening over drie jaar te worden voldaan. Uitzondering hierop is als de Afnemer zijn dienstenpakket naar een hoger niveau brengt.

9.12 Afnemer gaat bij het aangaan van de Overeenkomst expliciet akkoord gaat met opeenvolgende overeenkomsten voor telkens één jaar, met hetzelfde onderwerp als de voor het initiële drie jaar afgesloten overeenkomst, met een opzegtermijn van één maand.

9.13 Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 9.11 en 9.12 is er geen recht op restitutie.

Artikel 10 Webdesign, Beheer en onderhoud website

10.1 Deze artikelen zijn integraal van toepassing op de door Leverancier ontworpen en afgeleverde websites ten behoeve van Afnemer. In deze artikelen heeft het woord ‘Website’ betrekking op de voor Afnemer gemaakte website.

10.2 Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de ‘Website’ van Afnemer (eventueel) met invoeging van Contentmanagment. Indien Afnemer een ‘Website’ op maat wenst zal Leverancier de ‘Website’ ontwikkelen op basis van:

 • de Specificaties;
 • de structuur van de ‘Website’ zoals gedurende het opdrachttraject tussen Partijen is overeengekomen;
 • de door Afnemer aan te leveren content en bij de ontwikkeling van de ‘Website’ te gebruiken
 • grafische gegevens.

10.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Leverancier verantwoordelijk voor het plaatsen van de conceptteksten, het afronden van de detaillering van de vormgeving en het doornemen van de eerste-tekstcorrectie-ronde met Afnemer.

10.4 Indien Leverancier in opdracht van Afnemer cookies plaatst op en/of deze uitleest, garandeert Afnemer dat Leverancier daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

10.5 Indien er in de overeenkomst een oplevertermijn is overeengekomen, zal Leverancier zich maximaal inspannen om de ‘Website’ op te leveren binnen de overeengekomen termijn. Indien de termijn niet wordt gehaald, ligt de bewijslast voor het al dan niet voldoen aan de maximale inspanningsverplichting bij Afnemer.

10.6 Afnemer is zelf verantwoordelijk, en vrijwaart Leverancier, voor het rechtmatig gebruik van de ‘Website’, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content; en het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, meer in het bijzonder op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, indien het door Leverancier geleverde deze functionaliteiten biedt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

10.7 Nadat Leverancier de ontwikkeling van de ‘Website’ conform de overeengekomen Specificaties heeft afgerond, wordt Afnemer de gelegenheid geboden om de ‘Website’ te evalueren. Dit is tevens het moment van oplevering.

10.8 Gebreken die in de evaluatie in gezamenlijk overleg worden vastgesteld of die door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van één maand na oplevering van de ‘Website’ zullen door Leverancier kosteloos worden hersteld tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen.

10.9 Na evaluatie van de ‘Website’ en eventueel herstel van Gebreken zal Afnemer de ‘Website’ accepteren indien deze voldoet aan de Specificaties.

10.10 Na de evaluatie en Acceptatie van de ‘Website’ zal de ‘Website’ beschikbaar worden gesteld aan Afnemer.

10.11 Leverancier draagt bij aanmelding van de betreffende ontworpen ‘Website’ bij zoekmachines geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke plaatsing en omschrijving van de ‘Website’ bij desbetreffende zoekmachines

10.12 Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de ‘Website’ van Afnemer op door Partijen overeen te komen wijze. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

10.13 Tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van ‘Website’ in verschillende fasen te weten:

 • schriftelijke inventarisatie door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van de ‘Website’ en - indien noodzakelijk - de vervaardiging door Leverancier van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van de ‘Website’;
 • vervaardiging door of namens Leverancier van de ‘Website’ conform de schriftelijk vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp;
 • indien en voor zover dit is overeengekomen, de installatie en implementatie van de ‘Website’ door Leverancier.

Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door Afnemer van de tot dan toe verrichtte diensten of de ‘Website’. Leverancier is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang Afnemer de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.

10.14 De in lid 2 sub a bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van de ‘Website’ zullen na accordering door Afnemer deel uitmaken van de Overeenkomst. Indien Afnemer een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen

10.15 Leverancier zal maandelijks schriftelijk over de voortgang van de werkzaamheden aan Afnemer rapporteren, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Deze rapportages worden besproken in het kader van een overleg tussen de contactpersonen van Leverancier en Afnemer. Door middel van het overleg zullen partijen inzicht geven in de door hen in de betrokken periode verrichte werkzaamheden. Partijen zullen voor de uitvoering van de Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van een ‘Website’ elk een contactpersoon aanwijzen.

10.16 Partijen zullen elkaar tijdig de benodigde informatie verstrekken om de ‘Website’ te kunnen realiseren of over relevante ontwikkelingen die binnen hun organisatie gaande zijn.

10.17 Leverancier kan een contentmanagement systeem implementeren bij de ontwikkeling van de ‘Website’, welke in beheer wordt overgedragen aan de Afnemer. Onderhoud van de ‘Website’ is dan volledig de enkele verantwoordelijkheid van Afnemer en Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onderhoud.

10.18. In de Overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat Leverancier verantwoordelijk is voor het onderhoud van de ‘Website’.

10.19. Het onderhoud van de ‘Website’ bestaat dan uit:

 • het op verzoek van Afnemer aanbrengen van wijzigingen aan de ‘Website’.
 • het aanbrengen van conceptuele wijzigingen aan de ‘Website’.
 • het verzorgen van technische updates, indien nodig.

10.20 Leverancier zal de onderhoudswerkzaamheden onder a. en b. verrichten nadat Afnemer hiertoe schriftelijk, per e-mail of per fax heeft verzocht.

10.21 De Afnemer zorgt voor de aanvang van onderhoudswerkzaamheden voor een reserve back-upversie van de meest actuele versie van de ‘Website’.

10.22 Bij afname van een onderhoudscontract (webmaster service) zal Leverancier eveneens naar beste kunnen, op eigen initiatief:

 • Afnemer informeren omtrent de beschikbaarheid van door Leverancier ontwikkelde uitbreidingen en verbeteringen van de ‘Website’ in de vorm van nieuwe Versies en Releases van ondersteunende software en de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld onder 16.3 c;
 • aan Afnemer nieuwe Releases van de Software verstrekken zodra er een stabiele versie voor het desbetreffende hostingplatform beschikbaar is. Afnemer zal deze nieuwe Releases na ontvangst zelf of door Leverancier laten installeren, waarbij Afnemer te allen tijden verantwoordelijk is voor het maken van een back-up van de meest actuele versie van de ‘Website’;

10.23 Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 4 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:

 • het niet correct functioneren van de ‘Website’ als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Afnemer, waarop of in samenhang waarmee de ‘Website’ wordt gebruikt;
 • het niet correct functioneren van de ‘Website’ indien deze in samenhang met niet door Leverancier geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
 • gebruik van de ‘Website’ dan wel Contentmanagement systeem in strijd met de eventueel bijbehorende Documentatie of instructies van Leverancier of als gevolg van onzorgvuldig beheer.

10.24 Afnemer is verantwoordelijk voor het aanmaken van een account en verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het geheimhouden van de toegangscodes horende bij de account die Afnemer gebruikt om de Diensten af te nemen.

10.25 Afnemer is enkel verantwoordelijk voor alle activiteiten die uit hoofde van de aangemaakte account plaatsvinden.

10.26 Afnemer is verplicht om, wanneer hij zich bewust wordt van een ongeautoriseerd gebruik van de toegangscodes of van het account, Leverancier onmiddellijk te informeren over dat gebruik, zodat Leverancier het account kan deactiveren.

10.27 Afnemer krijgt met de toegang tot websites van Leverancier slechts een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot de content welk gebruik slechts mag dienen voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. In het geval Afnemer op een website van Leverancier software downloadt van derden zijn de daarop toepasselijk licentievoorwaarden van deze derde van toepassing.

10.28 Leverancier biedt geen enkele garantie ten aanzien van de geschiktheid en beschikbaarheid van de aangeboden software van derden. Het is Afnemer niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de websites vanuit landen waarbij de inhoud per wet is verboden. Toegang verkrijgen buiten Nederland wordt uit eigen beweging gedaan en onder uitsluitende verantwoordelijkheid van Afnemer tot naleving van de lokale wetgeving.

10.29 Het is Afnemer verboden spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Leverancier, en om permanent of tijdelijk met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Leverancier, dan wel enige andere vorm van gebruik van Diensten en/of Producten te maken waarbij Afnemer mogelijk in strijd handelt met wettelijke bepalingen, dan wel schade kan toebrengen aan derden.

10.30 Indien Afnemer de Diensten en/of Producten van Leverancier gebruikt in strijd met artikel 10.29 of de Overeenkomst behoudt Leverancier zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records voor een periode van minimaal 48 uur te verwijderen. Afnemers die voor de derde keer de bepaling van artikel 10.29 overschrijden worden onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende factureringstermijn. Leverancier behoudt zich in dat geval het recht voor de domeinnamen van Afnemer op te zeggen indien Afnemer verzuimt deze weg te verhuizen.

10.31 De Afnemer zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is de Afnemer niet toegestaan de producten en diensten van Leverancier te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen

aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als zodanig.

10.32 Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier gegevens verwerkt over Afnemer en het gebruik op de Website, indien hij de Website van Leverancier bezoekt, waaronder diens activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de pagina’s die Afnemer heeft bezocht.

10.33 Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover Afnemer Diensten van Leverancier afneemt. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, en voor publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.

10.34 Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of tegen betaling- af te schermen van publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Leverancier zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

10.35 Leverancier zal de persoonsgegevens van Afnemer zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij Leverancier daartoe wettelijk wordt verplicht. Leverancier voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.36 Leverancier en haar adverteerders kunnen gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de Afnemer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de Diensten te vergemakkelijken en de dienst die wordt aangeboden persoonlijker te maken. De cookies van de site zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door Leverancier of haar adverteerders. Afnemer kan de registratie van deze "cookies" door de computer verhinderen door de computer zodanig te configureren.

10.37 De garantieverplichtingen van Leverancier zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

10.38 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.

10.38 In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met Leverancier en de Afnemer schriftelijk anders overeenkomen.

10.39 Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat Programmatuur en/of Maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.

10.40 Door Leverancier worden geen garanties gegeven op zaken die via Leverancier geleverd zijn doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Leverancier verstrekte adviezen, verleende diensten en op, met behulp van geleverde Producten, gegenereerde databestanden.

10.41 In het geval Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, eigenhandig wijzigingen in de door Leverancier geleverde Producten aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Leverancier dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van 1 jaar van de overblijvende originele contractsperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.

10.42 Leverancier zorgt voor de in artikel 1 (Definities) genoemde Ondersteuning door middel van een helpdesk die fungeert als integraal aanspreekpunt voor Incidenten. Een coördinator zal namens Afnemer Incidenten aan de helpdesk van Leverancier melden. Incidenten kunnen door de coördinator telefonisch, per fax of per e-mail bij de helpdesk van Leverancier worden gemeld. Daarnaast zal Leverancier zorgdragen voor een adequate monitoring van haar Dienstverlening en op eigen initiatief Incidenten voorkomen en oplossen tot het niveau van hetgeen geldt in de relatie met de desbetreffende toeleveranciers van Leverancier.

10.43 Leverancier garandeert, dat hij een adequaat controlesysteem heeft geïmplementeerd, teneinde aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst ten aanzien van kwaliteitsbewaking te kunnen voldoen.

10.44 Beide partijen verplichten zich ertoe, zich in te spannen, de door de Leverancier ter beschikking gestelde Netwerkconfiguratie, de Programmatuur en de Website virusvrij te houden.

10.45 Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn.

Artikel 11 Overige internetdienstverlening

11.1 Indien Timpaan ICT verantwoordelijk is voor contentmanagement van een website kunnen één of meerdere artikelen uit artikel 10 niet van toepassing zijn. Dit zal nadrukkelijk in de Overeenkomst vermeld worden.

11.2 De reikwijdte van de verantwoordelijkheid van contentmanagement wordt in Overeenkomst gedefinieerd en komt terug in de autorisatie op de Website. hierbij kan het voorkomen dat Afnemer slechts 'gasten'-rechten heeft op de eigen Website.

11.3 Internetmarketing is een inspanningsverplichting waarbij Leverancier aan toont welke campagne gestart is.

11.4 In de marketingmix blijft Afnemer zelf verantwoordelijk voor Prijs, Product en Distributie. Leverancier neemt nooit meer over dan de verantwoordelijkheid voor Promotie en de technische aspecten van de Verkoop (beheer en onderhoud van een Webshop).

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 • Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid over de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 • De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 • Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, maar uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In dat geval moet de koper de verkregen gelden aan ons overdragen of, als ze niet tegen contante betaling zijn verkocht, de verkregen vorderingen aan ons overdragen.
 • Als tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, moet de koper voor ons een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 • De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 13 Betaling

 • Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
 • Als de koper niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen met de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 • Diensten geleverd in abonnementsvorm worden vooraf door de Afnemer voldaan.
 • Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
 • Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50, - alles exclusief omzetbelasting.
 • Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 • Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 • Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 • Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 14 OPzegtermijnen & abonnementen

 • Abonnementen worden aangegaan voor een periode van 12 maanden of een veelvoud daarvan.
 • De opzegtermijn is drie maanden voorafgaande aan het aflopen van de periode. Indien de opzegtermijn niet tijdig schriftelijk is gedaan worden doorlopende kosten, zoals registratie van de domeinnaam en hosting in rekening gebracht worden.
 • Abonnementen voor beheer en onderhoud, webredactie en onlinemarketing kunnen iedere maand opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 15 Privacy

 • Uitgangspunt is dat zowel Timpaan ICT als aanbieders van diensten en (potentiële) klanten zich houden zich aan de wettelijk voorgeschreven richtlijnen.
 • De telefoonnummers van Timpaan ICT zijn geregistreerd bij het belmeniet-register.
 • Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld.
 • Timpaan ICT zal gegevens van klanten en leveranciers niet aan derden verkopen, noch gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor afgesproken.
 • Websites van Timpaan ICT maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze websites gaat de gebruiker daarmee akkoord.

Artikel 16 Overmacht

 • Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 • Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 18 Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.